منحنی های پخش دفعات تجمعی (Ogives) چطو جور میشود با مثال واضح سازید ؟

منحنی های پخش دفعات تجمعی (Ogives) یکی از روش های نمایش داده های آماری به صورت گرافیکی است. در این روش، داده ها را از کوچکترین تا بزرگترین مرتب می کنیم و سپس برای هر داده، تعداد دفعات تجمعی آن را (تعداد دفعاتی که داده قبل از آن رخ داده است) به دست می آوریم و در نهایت این مقادیر را در قالب یک نمودار رسم می کنیم. به طور مثال، فرض کنید داریم تعدادی داده از درآمد ماهیانه افراد را داریم و می خواهیم نمودار Ogive برای آن رسم کنیم. پس ابتدا داده ها را به صورت صعودی مرتب می کنیم و سپس برای هر داده، تعداد دفعات تجمعی آن را محاسبه می کنیم. برای اینکار، می توانیم از روش های دستی مثل جدول کردن و یا از نرم افزارهای آماری مانند Excel استفاده کنیم. در نمودار Ogive، محور افقی شامل داده های صعودی (درآمد ماهیانه در این مثال) و محور عمودی شامل داده های تجمعی (تعداد افراد با درآمد کمتر از هر مقدار درآمد ماهیانه) قرار می گیرد. برای رسم نمودار، می توانیم از نمودار خطی و یا از نمودار نقطه ای استفاده کنیم. به عنوان مثال، در نمودار Ogive زیر، مجموعه ای از داده های درآمد ماهیانه افراد را داریم که بر اساس آن درآمد ماهیانه را به صورت صعودی مرتب کرده و تعداد افراد با درآمد کمتر از هر مقدار را به دست آورده ایم. نمودار نشان می دهد که تعداد افراد با درآمد کمتر از 500 دلار تقریبا 20 نفر بوده و تعداد افراد با درآمد بیشتر از 2000 دلار تقریبا 100 نفر بوده است. ![alt text](https://miro.medium.com/max/536/1*Kmz9SbaxcbzQ-XA72p5lrw.png)

kotk